Elevhälsan - Masteruppsats av Bibbi Larsliden; Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Masteruppsats av Bibbi Larsliden; Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa

Publicerad: 2019-11-17
Bibbi Larsliden, universitetsadjunkt i pedagogik och specialpedagogik vid Örebro universitet, har i sin masteruppsats i utbildningsvetenskap undersökt elevhälsanshälsofrämjande och förebyggande arbete: Elevhälsan - ett nytt sätt att arbeta.I skollagen står det att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nationella rapporter, granskningar och forskning visar på att detta är en stor utmaning.
I uppsatsen presenteras olika framgångsfaktorer för att elevhälsoteam ska kunna arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi får del av ett gott exempel på hur elevhälsoteamet vid en F-9-skola arbetar. Rektors ledarskap visar sig vara en viktig faktor för att nya arbetssätt, modeller och rutiner skulle kunna uppstå och upprätthållas. Elevhälsans förändrade arbetssätt ledde till skolutveckling och alla elever i åk 9, har sedan 2011, behörighet till gymnasiet.

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella granskningar och rapporter har visat på svårigheter förelevhälsoteam att arbeta utifrån sitt uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att undersöka om elevhälsoteamets som studeras arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Indikatorer i en tidigare pilotstudie indikerar på att så är fallet och syftet är att undersöka detta närmare och om det iså fall finns en brytpunkt när elevhälsoteamet började arbeta på detta sätt. Vidare är syftet att, om det finns en brytpunkt, undersöka vilka faktorer som bidragit till att detta arbetssätt utvecklades och vilka faktorer som upprätthåller detta. 

Studiens teoretiska ansats är systemteori om lärandeorganisationer samt teori om tvärprofessionella team. Andra ansatser är olika specialpedagogiska perspektiv, ett salutogent perspektiv samt ekologisk utvecklingsmodell. Dessa teorier används även i analysen. 

En variant av metodtriangulering har använts. Detta innebär att empirin är insamlad från flera olika källor för att identifiera olika perspektiv på elevhälsoarbete i materialet samt se var samstämmighet föreligger. Följande datamaterial har samlats in: a) 13 observationer av elevhälsoteamsmöten med lärare b) 3 observationer av elevhälsoteamsmöten utan lärare c) en fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet d) en intervju med psykolog i elevhälsoteamet e) en intervju med två rektorer f) en fokusgruppsintervju med elever med åtgärdsprogram samt g) en enkät till alla pedagogerna på skolan. Observations- och intervjumaterialet har transkriberats och samtliga material har analyserats genom att identifiera återkommande teman och sedan tolka dem genom tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

Elevhälsoteamet i undersökningen har rört sig från att arbeta mest med åtgärder till att även arbeta förebyggande och hälsofrämjande och skiljer sig således till delar från elevhälsoteam som studerats tidigare. Rektors roll var viktig för att utvecklingsarbetet skulle inledas men även för att upprätthålla arbetssättet, enligt flera datakällor. Att rektor skapar tydliga mål, sprider visionen och håller i utvecklingsarbetet över lång tid lyftes fram som betydelsefullt. Att elevhälsoteamet har tydliga rutiner för hur samarbetet med lärarna ska utformas samt för användningen av ett elevcentrerat arbetssätt är andra faktorer som framstår som viktiga i den empiriska analysen. Resultaten i uppsatsen diskuteras utifrån den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning. 

Här kan du läsa hela uppsatsen


annonser

Föreläsare

Ämnen

digital stress  sömn  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se