Elevhälsan - Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Gudrun Löwendahl Björkman

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare.

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften ”Vägledning för grundskolan” och ”Vägledning för gymnasieskolan” används runt om i landet. Gudrun leder uppskattade studiedagar och utbildningsinsatser från norr till söder i Sverige. Läs mer.

Gudrun Löwendahl Björkmans fokus är att stödja skolpersonal att kunna förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd. Hon är en efterfrågad föreläsare och håller i utbildningsinsatser för skolledare, elevhälsopersonal och lärare inom områdena: ”Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”, ”Den specialpedagogiska funktionen inom elevhälsan”, ”Generella förmågor inom kunskapskraven som kan höja måluppfyllelsen” och ”En hälsofrämjande skolutveckling för personalen”.

Gudrun har även anlitats som expert av Skolverket för att författa stödmaterialet ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” (2014) som handlar om hur vi kan skapa en kontinuitet i elevers lärande vid övergångar. Gudrun har också haft olika fortbildningsinsatser för personal inom SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) och på aktualitetskonferenser. Läs mer

Hennes egna häften ”Vägledning för grundskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd” (2017) och  ”Vägledning för gymnasieskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd” (2017) används flitigt runt om i landet.

Häftena utgår från Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning.

För att underlätta er dokumentation finns många användbara bilagor och blanketter exempelvis för extra anpassningar. I de nya versionerna finns nu också ännu mer konkret stödtext till hur ni kan dokumentera utredningar om elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bland annat finns konkret stödtext inskriven direkt i Skolverkets blankettexempel för utredning och åtgärdsprogram.

Häftena ger också konkret vägledning om 

  • hur vi kan främja en god och tillgänglig lärmiljö för att förebygga svårigheter genom till exempel ett salutogent synsätt – KASAM samt via ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare
  • skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd, mellan svårigheter och behov samt skillnaden mellan mål och åtgärder
  • utredning, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering
  • generella förmågor i kunskapskraven som kan få stor betydelse för elevers måluppfyllelse
  • en åtgärdsbank med ca 150 stycken stödinsatser som kan användas vid planering av arbetsområden för att förebygga svårigheter och även som extra anpassningar
  • rutiner och tillvägagångssätt som kan vara till hjälp i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
  • dokumentationens och juridikens roll till exempel allmänna handlingar, sekretess, överklagandeprocessen och om elever inte når kunskapskraven.

Ni kan också få vägledning i häftet Hälsofrämjande skolutveckling - Skolhälsoplan, elevhälsa och gruppåtgärdsprogram (2018). Häftet utgår från aktuell forskning och våra styrdokument.

Först definieras och förtydligas begreppen hälsofrämjande och förebyggande insatser. Därefter presenteras metoder, förhållningssätt och konkreta exempel med stöd i forskning, som har en hälsofrämjande och förebyggande effekt.

I häftet presenteras sedan hur vi kan arbeta med en skolhälsoplan utifrån forskningsresultaten. Här ges också konkreta exempel på hur vi kan utveckla elevhälsan till en resurs i det hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet, samt hur vi kan länka elevhälsoplanen till skolhälsoplanen. Vidare beskrivs och exemplifieras hur vi kan arbeta med elevgrupper i form av grupphälsoplaner i förebyggande syfte samt gruppåtgärdsprogram när mer komplexa behov har uppstått i en elevgrupp.

På Gudruns hemsida kan ni läsa mer om innehållet och vad andra anser om häftena. Materialet säljs där som PDF-filer för egen utskrift/digital läsning till en låg kostnad. Läs mer.Senaste besvarade frågorna

Åtgärdsprogram innan grundsärskoleplacering?

Behövs åtgärdsprogram för denna elev?

Digitalt uppkopplat särskilt stöd?

Behövs åtgärdsprogram för elev som inte nå målen i slöjd?

Studiehandledning på modersmålet årskurs 7-9

Underskrifter i åtgärdsprogram

Fråga om gruppåtgärdsprogram

Vad gäller kring reducerat program på gymnasiet?

Vad gäller kring medicin, specialkost och skolskjuts?

Revidera eller förnya utredning av elevs behov av särskilt stöd?

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

specialpedagogik  samverkan elevhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se