Elevhälsan - Vad gäller rättsligt om en psykologutredning i skolan inleds på tvivelaktig grund? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vad gäller rättsligt om en psykologutredning i skolan inleds på tvivelaktig grund?

Fråga:

Scenario: En skola önskar psykologutredning av en elev som visar svårigheter i sin skolsituation. Vårdnadshavare och elev har efter påtryckningar från skolan gett samtycke till psykologutredning, om än med viss tveksamhet. Skolpsykolog invänder då det saknas en pedagogisk kartläggning av eleven, varpå skolan gör en pedagogisk kartläggning. I samband med detta beslutas det även om ett åtgärdsprogram för eleven, och strax därefter inleds psykologutredning efter ytterligare påtryckningar från skolan. Psykologutredningen finner att eleven är förhållandevis kognitivt normalfungerande för sin ålder, men det blir också tydligt att eleven -- som nu går i mellanstadiet -- inte har lärt sig flera grundläggande färdigheter från lågstadiet. En närmare granskning av befintlig dokumentation visar att skolan fick information från förskoleklass att eleven redan då hade behov av att träna specifika färdigheter, något som skolan också själva konstaterade i en kartläggning under första terminen årskurs 1.
Någon dokumentation kring hur skolan har arbetat med dessa färdigheter finns däremot inte, och inte heller någon dokumenterad utvärdering av arbetet, och inga beslut om särskilt stöd eller dylikt. Det enda som finns dokumenterat efter starten på årskurs 1 är att det i slutet av årskurs 3 beställs en kartläggning av en extern specialpedagog, en kartläggning som konstaterar i princip samma färdighetsbrister som var kända redan i början av årskurs 1. Dokumentation kring hur man på skolan har arbetat med dessa färdighetsbrister från årskurs 1 till 3 finns inte, utan det verkar vara först i samband med det åtgärdsprogram som skrivs inför psykologutredning som någon plan för hur man ska arbeta med eleven dokumenteras överhuvudtaget.
Fråga: Går det i det här läget att argumentera för att en psykologutredning ändå var påkallad och "bra att göra"? Eller innebär psykologutredningen i det här fallet rent av en kränkning av eleven då skolan först inte har gett eleven det stöd som det tidigare har konstaterats behov av, utan istället yrkat på att eleven behöver undersökas av psykolog på grund av misstänkta kognitiva svårigheter hos eleven?


Svar:

Hej!

Det är möjligt att jag inte helt förstår frågan utifrån beskrivningen av händelseförloppet.

Det förefaller från beskrivningen som att eleven ifråga har inlärningssvårigheter av ett slag som tidigt identifierats. Eleven går nu i mellanstadiet och det visar sig i samband med psykologutredningen att insatser som borde ha gjorts inte kommit till stånd. Det saknas dokumentation och en pedagogisk kartläggning görs först då psykologen påpekar att denna saknas. Psykologutredningen visar att eleven har kognitiva resurser i nivå med de förväntade för åldern. Kanske kom utredningen till då man från skolans sida misstänkte att det var eleven som hade svårigheter som skulle förklara något? Frågeställningen som skolpsykologer vanligtvis utreder är om elever har intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, men det framgår inte här om detta var frågeställningen här.

Utifrån beskrivningen förefaller det som om psykologen i sin utredning avtäckt en hel del brister i hur skolan mött eleven och de svårigheter som funnits. Det verkar som om psykologens utredning visat att eleven har resurser som man på skolan misstänkt att hen saknat? Så utifrån den här beskrivningen verkar det ju som en viktig insats för eleven, snarare än en kränkning?

I en psykologutredning är syftet att kartlägga elevens förmågor. Tanken är förstås att detta ska leda till att eleven på detta sätt ska ha möjlighet att få bättre förståelse och hjälp. För att man ska förstå elevens svårigheter är det också viktigt att göra en ordentlig kartläggning både av elevens situation just nu, men också hur det sett ut tidigare. Det verkar psykologen ha gjort. Man behöver också ett samtycke från föräldrarna och eleven själv. Det är omöjligt att genomföra en utredning med ett rättvisande svar om eleven inte vill medverka. Att utöva påtryckningar på elever och föräldrar i den här situationen är inte lämpligt, men man kan behöva ta sig tid att prata ordentligt innan om vad frågeställningen och syftet med utredningen är. Möjligen kan eleven och föräldrarna ha känt sig mer eller mindre tvingade till utredningen, men för att det ska ha varit möjligt att genomföra utredningen måste psykologen ändå ha kunnat få till ett samarbete med eleven?

Det verkar finnas skäl att kritisera skolans underlåtenhet att sätta in insatser och använda sig av kartläggningar som gjorts. Dokumentationen verkar bristfällig. Underlåtenheten har lett till – eller bidragit till – att eleven saknar färdigheter som hen borde fått hjälp att utveckla tidigare.

Psykologutredningen verkar ju egentligen bara avslöjat hur illa det var ställt på det området, så om något ska anmälas någonstans skulle det ju vara att eleven inte fått det den behövt pedagogiskt?


Publicerat: 2018-10-23 21:47

Artikeln har visats: 4635 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Trygghet  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se