Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat

15 april, 2024

Unga mellan 15 och 25 år använder internet i självdestruktivt syfte mer än befolkningen som helhet. Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat. Mediemyndigheten har producerat en informationsfolder om ungas suicidkommunikation på nätet.

Häftet Ungdomar och suicidkommunikation – Vad pågår på de digitala plattformarna? (mediemyndigheten.se) bygger på en forskningsöversikt och vänder sig till personal inom primärvård, socialtjänst, barn/ungdoms- och vuxenpsykiatri samt skolhälsovård inklusive skolkuratorer. Den innehåller hänvisningar till flera rapporter om unga, medier och ohälsa som Statens medieråd (numera Mediemyndigheten) producerat de senaste åren.

Suicidsamtal sker på nätet

Många tror om att samtal om suicid sker i vårdsituationer. I själva verket sker merparten av all suicidkommunikation på internet, mellan människor som inte alls känner varandra.

Tanken med Mediemyndighetens broschyr är att öka kunskapen om hur unga människor kommunicerar om självmord och vad som pågår på de digitala plattformarna. På internet finns webbplatser som förhärligar självmord, tipsar om ”säkra” självmordsmetoder och uppmuntrar unga att ta sina liv. Samtidigt finns plattformar som ger hjälp, stöd och råd till suicidala personer.

Hög internetanvändning indikerar risk

Senare tids forskning visar att ungdomar med hög användningsnivå av digitala medier har en markant större benägenhet att uppvisa psykiatriska symtom som depression, självmordstankar eller en historik av självmordsförsök jämfört med ungdomar med låg användningsnivå. Ungdomar med hög användningsnivå hade utfört dubbelt så många självmordsförsök jämfört med ungdomar med låg användningsnivå.

Ursprungsrapporten, sucidkommunikation-pa-digitala-plattformar—en-forskningsoversikt.pdf (mediemyndigheten.se) (2021) är författad av bland annat Michael Westerlund, forskningsspecialist på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet, som också fackgranskat broschyren.

Fakta: Mediemyndigheten

Mediemyndigheten ska verka för yttrandefrihet, följa medieutvecklingen, samordna det nationella arbetet med medie- och informationskunnighet samt verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och verka för att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan.

I betalt samarbete med Mediemyndigheten