Elevhälsan - Kan Bum eller Bup kräva att skolan gör en Wisc-test Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan Bum eller Bup kräva att skolan gör en Wisc-test

Fråga:

Vi hamnar ofta i bråk med barnläkarmottagningen och BUP om vem som ska göra vad. Ett färskt exempel: en pojke som med sin familj vill göra en NPF-utredning. Vi i skolan ser inte någon problematik, han har goda betyg, närvaro och goda relationer och vi anpassar självklart efter alla elevers behov så långt det går. Ingen lärare är orolig för eleven, tvärtom, och vi ser god utveckling i hans studier och arbetssätt. Därför har vi sagt till familjen att vi inte har anledning att begära utredning utifrån utan kommer att följa upp honom regelbundet. Familjen har vänt sig till BUP som skickade familjen till BUM som skickade familjen tillbaka till skolan och kräver att vi gör wisc och remiss. Vi ser inte någon anledning att göra wisc och vi anser inte att det är skolans uppdrag att begåvningstesta elever såvida det inte finns stora svårigheter att utreda brett. De vägrar ta i detta och menar att vi inte betala för det. I själva verket handlar det för oss om vad som är vårt uppdrag och hur långt vi ska förväntas gå för att göra sådant som vi anser ligger i sjukvården och inte i pedagogiken. Hur är det egentligen? Tacksam för svar! Vänligen, Specialpedagog Helena


Svar:
Hej Helena!
Din undran berör ett alltför vanligt fenomen i gränslandet mellan skola och sjukvård.
Skolan har en skyldighet, enligt Skollagen, att skyndsamt utreda om en elev befaras att inte nå sina kunskapsmål. Så här står det i lagtexten (Skollag 2010:800; 3 kap, 8§) att om det "...framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås...ska detta anmälas till rektorn...Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation...Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt".
Så, om nu skolan noterar att en elev har goda studieresultat, god skolnärvaro, utvecklas i förväntad takt, inte skapar oro i varken pedagog- eller elevhälsoled samt fungerar i det sociala samspelet så har skolan ingen skyldighet (och knappt någon rättighet heller för den delen!) att utreda eleven ur ett elevhälsoperspektiv.
Detta verkar beröra er elev.
Sedan, om det nu är så att en elev verkligen uppvisar svårigheter i sin kunskapsutveckling där skolan har en skyldighet (enlig Skollagen) att utreda inom sitt uppdrag med sitt elevhälsoteam så är det fortfarande elevhälsans professioner som äger utredningsuppdraget och dess innehåll. Dvs ingen extern aktör kan "beställa" vilken slags utredning eller vilka slags tester som elevhälsans personal ska genomföra!
 
Sedan låter det som ett gott omhändertagande där ni kommer att följa upp er elev regelbundet - något som borde göras i mycket högre utsträckning kring alla elever!
 
Många hälsningar,
Nils

Publicerat: 2014-10-16 20:12

Artikeln har visats: 9644 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  digital stress  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se