Elevhälsan - Skyldighet att inhämta journal avseende tidigare vaccinationer på gymnasiet. Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skyldighet att inhämta journal avseende tidigare vaccinationer på gymnasiet.

Fråga:

Hej Nils!
Journaler avseende vaccinationer.
Vilken skyldighet har vi på gymnasiet att inhämta journaler avseende elevernas tidigare vaccinationer? Enligt SOSFS 2006:22 har vi skyldighet att komplettera tidigare ej utförd vaccination enligt §5. Vi får dock inte automatiskt alla journaler från grundskolan utan måste då speciellt rekvirera dessa. Har vi skyldighet att kontrollera att grundskolan har utfört sitt uppdrag på samtliga elever och inhämta alla deras journaler?
Hälsningar!
Anette, skolläkare


Svar:

Hej Annette!
Ja, du lyfter ju ett mycket angeläget ämne. Vaccinationsverksamheten finns ju i en "gråzon" mellan Regioner/Landstingsuppdrag och Primärkommunens uppdrag! Detta har ju särskilt visat sig i höstas när vaccinationen mot H1A1 iscensattes, där just regioner/landsting tog sitt ansvar i genomförandet av insatsen.

Skolhälsans (SH) delaktighet regleras genom Smittskyddsförordningen (2004:255, 12§) som bemyndigar Socialstyrelsen att "...meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd..."
Och Socialstyrelsen reglerar SH´s ansvar i sina föreskrifter om vaccination av barn, där både BVC och SH finns beskrivna. Det finns dock en färskare förordning än SOSFS 2006:22. Från den 1 januari 2010 gäller SOSFS 2008:31 - "Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn".  I denna säger man i 8 § 5, att "barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet i 2 § ska erbjudas kompletterande vaccination. Kompletterande vaccination mot pneumokocker och HPV behöver dock inte erbjudas".

Och för att kunna bedöma huruvida eleven vaccinerats "i enlighet med vaccinationsprogrammet" förutsätter ju att man har ett underlag att ta ställning till. Det vanligaste underlaget är ju SH-journalen. Men eleven kan ju ha ett vaccinationskort från sin grundskoletid, vilket också kan utgöra ett underlag. Samtidigt kan jag inte låta bli att reflektera kring att information dokumenterad i SH-journalen under grundskoleperioden kan ha en stor betydelse för ett kvalitetssäkert omhändertagande av eleven inom gymnasieskolan. Både för SH-personalens insats, men även för elevens rättsäkerhet. Att efterfråga grundskolans SH-journalär är en fråga för verksamhetschefen att ta ställning till utifrån sitt uppdrag att "...svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården...tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård" (ur SOSFS 1997:8). Ett uppdrag som jag tycker är svårt att leva upp till utan att ha ett bra underlag från tidigare insatser under grundskoletiden!

Hälsningar,
Nils


Publicerat: 2010-01-31 12:27

Artikeln har visats: 4576 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se