Elevhälsan - Vem ordinerar vaccination för utlandsfödda elever. Är generell ordination till skolsköterskor juridiskt hållbart? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vem ordinerar vaccination för utlandsfödda elever. Är generell ordination till skolsköterskor juridiskt hållbart?

Fråga:

Hej!
Vi är fem skolsköterskor i kommunen, tre st med vidareutbildning Barn-och unga, två st med grundutbildning sjuksköterska. Vi har ingen organisation för att vaccinera utlandsfödda elever vilket vi ser som ett stort problem, frågan vem som ska göra vad bollas mellan landsting och kommun. Vi har arbetat med den här frågan under lång tid och nu kommit så långt att vi har inventerat alla utlandsfödda elever vad gäller bakgrund av vaccinationer. Nu återstod frågan vem som ordinerar vaccinationerna för varje enskild elev?

Vår skolläkare som inte har tid att göra detta, har skrivit en generell delegation till skolsköterskor i vår kommun, jag citerar utdrag ur denna: "att upprätta individuella vaccinationsprogram för samtliga berörda elever" "samt att administrera vaccinationerna."
"Varje upprättat vaccinationsschema skall tillställas skolläkare för godkännande och underskrift innan vaccinationen gives"

Vi skolsköterskor undrar om denna delegation är juridisk hållbar att här utföra en läkares arbete?

Vänligen Anna, språkrör för alla skolsköterskor i kommunen


Svar:

Hejsan Anna, språkrör för dina kollegor!

Det du lyfter fram är en mycket angelägen fråga, liksom en viktig ”patientsäkerhetsfråga” sett ur de författningar som finns från Socialstyrelsen!

Först och främst så är det Vårdgivaren (i ert fall, er kommunala nämnd) som har att ansvara för att patientsäkerhet och god vård uppnås i det hälso-och sjukvårdssammanhang som elevhälsans medicinska insatser har att verka under.

Vårdgivaren har att utse en verksamhetschef som ska ansvara för den medicinska insatsen; och om vederbörande inte har den kompetensen ska denne se till att delegera det medicinska ansvaret till en med medicinsk kompetens. Huruvida er skolläkare har det uppdraget eller inte framgår inte i er fråga.

Så, kring att ordinera avseende skolvacciner. Huruvida er skolläkare ”inte har tid att göra detta” eller inte är en ointressant aspekt. Huvudsaken är att patientsäkerheten garanteras!

Det vill säga ”att Rätt elev får Rätt vaccination vid Rätt tillfälle av Rätt personal på Rätt sätt”! ”Elementary, my dear Watson” som någon lär ha uttryckt sig.

Och det är verksamhetschefen som har att ansvara för det. Det avgör inte en skolläkare som ”inte har tid”! Det är exakt samma sak som om avdelningsläkaren säger till avdelningsköterskan att han ”inte har tid” att ordinera vätska till en patient som ska opereras! Hur hade det sett ut?!!

Nåväl. Åter till vaccinationer. För att som skolsköterska få utföra de vaccinationsinsatser som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:24 ) så krävs det: ”en sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer”.

Så med detta som grund kan jag konstatera att två av er (med grundutbildning sjuksköterska) inte har behörighet att ens, utan individuell skolläkarordination av varje enskild elev, vaccinera de barn som har rätt att få sin vaccination utförd i skolvaccinationssammanhang. Vet er ansvarige verksamhetschef om detta, och har åtgärder vidtagits i det sammanhanget att beakta patientsäkerheten?

Sedan återstår de elever som inte följer det sedvanliga skolvaccinationsprogrammet. Det kan ju vara elever som flyttat in från andra länder, andra inhemska skolor eller från en BVC, där man inte hunnit  fullfölja tilltänkt grundvaccinering etc.

I alla dessa fall krävs en läkarordination för en sjuksköterska att vaccinera. Hur denna vaccinering sedan sker är ju väldigt olika i olika kommuner.

Men oavsett  vem som gör vad i sammanhanget så är det trots allt elevhälsans medicinska insats som har att bevaka att  ”barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats i enlighet med 2008:31 vaccinationsprogrammet i 2 § ska erbjudas kompletterande vaccination” (SOSFS 2008:31).

Så ”hur man än vänder sig har man rumpan bak” brukar man ju säga. Alltså vi inom elevhälsans medicinska insats har att ansvara för att elever den dagen eleven fyller 18 år har antingen ett fullgott grundvaccinationsskydd eller en tydlig vaccinationsplan att bli fullständigt vaccinerade, under förutsättning att medgivande finns för insatsen förstås!

Hur det kan lösas, dvs vem som gör vad i sammanhanget kommun/landsting-region finns det sedan flera olika sätt att organisera  i landet. Läs gärna nummer 1/2014 ”Nyanlända elever” i Gothia Fortbildnings skrift ”Elevhälsa”. I det numret beskrivs i artikeln ”Jämlik vaccinering – det är frågan”, som jag skulle kalla är ett tilltalande pragmatiskt förhållningssätt till hanteringen av skolvaccinationer till nyanlända och/eller ofullständigt vaccinerade elever!

Fortsätt bevaka dina elevers rätt till att erbjudas sin rätt till vaccinationer!

Hälsar,

Nils


Publicerat: 2015-06-15 20:23

Artikeln har visats: 5582 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

fysisk aktivitet  hälsa  hjärnan i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se