Elevhälsan - Är en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ungefär lika med en MAS? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Är en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ungefär lika med en MAS?

Fråga:

Är en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ungefär lika med en MAS?


Svar:

2019-05-16  Svaret har uppdaterats utifrån ny lagstiftning

Nej, det är det inte. 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 11 kap 4 § ska det inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska sk MAS. Ansvaret gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta med insats i särskilt boende, hemsjukvård och dagverksamheter.  Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 6 § ska MAS ansvarar för:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

6 §   En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att 

 1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 
 2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, 
 3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 
 4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten, 
 5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
   a) läkemedelshantering,
  b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
  c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

I sk kommunal hälso- och sjukvård för (vård och omsorg om invånare med insatser i särskilt boende, hemsjukvård och dagverksamhet) finns inget ansvar för läkarvård (detta ansvar vilar på regionen). Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten. Detta regleras i 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen. Skollagen 2 kap 25-28 §§ reglerar innehållet i skolhuvudmannens elevhälsauppdrag inkl medicinska insatser. För sådan hälso- och sjukvård ska finnas en verksamhetschef som ansvarar för god och säker vård. I skollagen regleras att EMI ska organiseras med skolläkare och skolsköterskor och att insatsen ska omfatta återkommande hälsobesök och enklare sjukvård samt fullfölja uppdraget att bevaka vaccinationstäckningen hos eleverna och erbjuda kompletterande vaccination enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn.

När man fastställer omfattningen och innehållet i ett MLA kan man dock ta god vägledning i det uppdrag som MAS har reglerat i lag och som vi presenterat ovan. Uppdraget MLA tillkommer först när verksamhetschef inte har tillräcklig kompetens för att leda verksamhetens ”diagnostik, vård och behandling”. Detta regleras i 4 kap 4-5 §§ hälso- och sjukvårdsförordningen. Man bör alltså hitta de områden som säkrar ledningen över ”diagnostik, vård och behandling”. Enligt min uppfattning kan MAS uppdraget ge bra vägledning i detta uppdrags formulerande men MAS och MLA är inte ett och samma uppdrag.

Vänligen 
Susanne


Publicerat: 2019-05-16 00:00

Artikeln har visats: 6991 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se