Elevhälsan - Avsaknad av MLA, medicinskt ledningsansvarig - vad gör vi? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Avsaknad av MLA, medicinskt ledningsansvarig - vad gör vi?

Fråga:

Av olika anledningar saknar vi sedan några veckor en medicinskt ledningsansvarig för skolhälsovården i vår kommun. Det finns från högre upp i kommunen i nuläget inga planer hur detta ska lösas. Vår verksamhetschef har ingen medicinsk utbildning och skolläkartjänsten hyr vi ganska långväga ifrån.

Vi eftersöker svar då vi inte vet hur vi ska förhålla oss till detta dilemma:

1) Är vi förhindrade att utföra medicinska bedömningar, medicinhantering, vaccinationer och journalföring utan en MLA? Är vi "bara" vuxna/personal på skolan som kan cirkulera i korridorerna i väntan på ny MLA?

2) Kan det vara så att dessa arbetsuppgifter ligger på varje enskild legitimerad personal även om medicinskt ledningsansvarig person saknas? Har jag som skolsköterska fullt ansvar oavsett MLA finns eller ej?

3) Vänder man sig i första hand till IVO vid upplevd brist av detta slag eller till sin egen huvudman (kommunstyrelsen) med en riskanalys?

4) Finns det dokumenterat i lagtext (menar inte ledningssystem SOSFS 2011:9) med beskrivning vad som händer vid avsaknad av MLA?


Svar:

En komplex fråga att besvara eftersom det finns många lager av ansvar reglerat i olika lagar. Vi redogör för det viktigaste nämligen:

Att hälso- och sjukvårdspersonalen enligt kap 6 PSL ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Och att detta INTE innebär någon inskränkning i vårdgivarens ansvar enligt PSL eller annan författning. Hälso- och sjukvårdspersonalen har dessutom en egen skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Enligt PSL 7 kap framgår att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg. Tillsynen avser IVOs granskning av att verksamhet och personal uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Men för att bedriva hälso- och sjukvård måste man vara vårdgivare. Med vårdgivare avses i HSL  statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. På vårdgivarens skyldighet enligt 4 kap HSL åligger att organisera offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet så att den främjar kostnadseffektivitet. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef).

Av kap 4 i HSF framgår att verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt enligt vad som anges i 6 kap. 2 § patientlagen.  Verksamhetschefen får dock bara bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. När den saknar detta ska verksamhetschefen uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Detta kallas ofta för MLA inom EMIs verksamhet. Dessa ledningsuppgifter ska vara tydligt dokumenterade så att det klart framgår vilka uppgifter som fördelats för fullgörandet av verksamhetschefens ansvar. Verksamhetschefen har ett samlat ledningsansvar vilket kortfattat innebär såväl ett administrativt som ett medicinskt ledningsansvar. På det viset representerar VC vårdgivaren och samtidigt utgör arbetsgivarrepresentant (Reg. prop. 1989/90:81). Verksamhetschefen har egna uppgifter i lag och står därför under IVOs tillsyn som även vårdgivaren och också hälso- och sjukvårdspersonal gör enligt kap 7 PSL.

Ni använder ordet ”huvudman” i er fråga, vilket gör mig frågande. Menas VG eller huvudman? Med huvudman avses i HSL det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Vårdgivaruppdraget är utlagt på facknämnd/ks i dess nämndsreglemente, dvs att bedriva hälso- och sjukvården.

Om det, som ni upplever, finns brister i verksamheten genom utifrån att MLA inte uppdragits ta medicinskt ledningsansvar ska ni rapportera detta till vårdgivaren som utan dröjsmål ska inleda utredning kring konsekvenser som de brister kan få på patientsäkerheten och påkalla att verksamhetschefen uppdrar till annan med kompetens och erfarenhet att ta medicinsk ledning över verksamhetens patientnära arbete. Den ordinerande skolläkaren har ansvar såsom dels hälso- och sjukvårdspersonal och legitimerad yrkesutförare och dels som ordinatör och ansvarar för de generella direktiven kring läkemedelshanteringen. Men en skolläkare blir aldrig automatiskt ledningsansvarig för vårdgivarens verksamhet utan kan få uppdrag att leda den medicinska verksamheten genom uppdrag från verksamhetschef dvs frågor som rör ”diagnostik, vård och behandling” av patienter. Denna lösning är ju fullt möjlig för att säkra ett MLA i er verksamhet, det behöver inte vara en skolsköterska som axlar dessa MLA-uppdrag. Idag förekommer olika typer av MLA ute hos offentliga och privata vårdgivare dvs medicinskt ansvarig skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skollogoped etc.

IVOs åtgärder mot vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal samt legitimerade yrkesutövare framgår av kap 7 PSL

Nedan följer Susannes specifika svar på varje fråga 

 1. Är vi förhindrade att utföra medicinska bedömningar, medicinhantering, vaccinationer och journalföring utan en MLA? Är vi "bara" vuxna/personal på skolan som kan cirkulera i korridorerna i väntan på ny MLA? 

  Svar: Nej ni har ett eget ansvar att utföra vård, se vidare mitt svar.

 2. Kan det vara så att dessa arbetsuppgifter ligger på varje enskild legitimerad personal även om medicinskt ledningsansvarig person saknas? Har jag som skolsköterska fullt ansvar oavsett MLA finns eller ej? 

  Svar: Ja patientansvar enligt kap 6 regleras detta i detalj men det inskränker inte VG ansvar tillika. Men läs vidare i mitt svar.

 3. Vänder man sig i första hand till IVO vid upplevd brist av detta slag eller till sin egen huvudman (kommunstyrelsen) med en riskanalys? 

  Svar: Nja inte direkt till IVO, jag skulle säga att all hälso- och sjukvårdspersonal har en rapporteringsskyldighet i första hand till vårdgivaren om det finns risk för vårdskada i verksamheten eller om händelser som lett till eller riskerar leda till vårdskada. Vårdgivaren ska enligt 3 kap PSL bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete dvs vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård  upprätthålls. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas. Men visst går det att göra IVO uppmärksam på problemet genom en Lex Maria anmälan, men den kan endast den anmälningsskyldige göra. Alla kan däremot kontakta IVO för att ge information så att de kan öppna ett eget Initiativärende enligt 7:19 PSL.

 4.  Finns det dokumenterat i lagtext (menar inte ledningssystem SOSFS 2011:9) med beskrivning vad som händer vid avsaknad av MLA?

  Svar: Ja alla åtgärder mot vårdgivare, enhet och hälso- och sjukvårdspersonal samt legitimerade yrkesutförare finns reglerat i kap 7 i PSL, se vidare mitt svar. 

Med vänlig hälsning

Susanne


Publicerat: 2018-12-10 12:12

Artikeln har visats: 1856 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Trygghet  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se