Staffan Olsson om Ökad trygghet och studiero i skolan

Webbinariet genomförs digitalt via zoom torsdagen den 1 december kl. 14:30–17.00.
Under sista halvtimmen besvarar föreläsaren inkomna frågor. Deltagarna får i förväg
viss dokumentation med anknytning till webbinariets tema samt en pdf av innehållet
samma dag som webbinariet genomförs.

Målgrupp

All personal i grundskola, särskola och gymnasium.

Kostnad

Kostnaden för att delta är 810 kr ex moms per deltagare. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll

Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt,
anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han
är expert på Elevhälsan.se sedan 2006, författare och utbildare inom offentlighets-
och sekretessområdet. Han har bl.a. skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i
förskola och skola”, upplaga 7, Studentlitteratur 2019. Hans styrka är främst att
konkretisera svår lagstiftning så att den blir förståelig.  

Den 1 augusti i år skärptes bestämmelserna om trygghet och studiero i skollagens
femte kapitel. Ansvaret för det förebyggande arbetet inom detta område har
tydliggjorts och begreppet studiero har definierats.

All personal, inte bara lärare, rektor och distanshandledare, ska få vidta de
omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra eleverna trygghet
och studiero. Åtgärderna ska innefatta en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja
våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

Det har blivit enklare för rektor att besluta om avstängning samt tillfällig placering av
en elev inom och utanför skolenheten. Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel
endast få användas efter lärarens instruktion. Möjligheten att omhänderta mobiler
samt ha mobilfria skoldagar har dessutom ökat.

Det har också blivit tydligare att ordningsreglerna regelbundet ska följas upp under
medverkan av eleverna.

Utöver dessa ändringar i bestämmelserna om trygghet och studiero kommer några
andra förändringar i skollagen att kortfattat behandlas. Regleringen av det
systematiska kvalitetsarbetet i skollagens kapitel 4 har tydliggjorts genom bl.a. krav
på att orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras och att insatser för att
utveckla utbildningen ska ske utifrån denna analys. Dessutom skärps kraven på
huvudmannens klagomålshantering enligt samma kapitel.

Utöver förändringarna i skollagen har en utredare nyligen fått till uppgift att analysera
hur säkerheten i skolan ska förbättras (Dir. 2022:86). Bl.a. ska utredaren analysera
och ta ställning till om det behöver finnas en möjlighet för personalen vid en skola,
förskola eller fritidshem att i vissa situationer få genomföra kroppsvisitation av barn,
elever och andra personer.

Utredaren ska lämna sina förslag senast 31 augusti 2023.

Webbinariet om ökad trygghet och studiero i skolan tar upp

 • Krav på att utarbeta, följa upp och vid behov omarbeta ordningsregler
 • Skärpta rutiner för klagomålshantering
 • Möjlighet för rektor att i allvarliga situationer använda de disciplinära
  åtgärderna tillfällig placering och avstängning
 • Begränsad användning av mobiltelefoner i undervisningen
 • Möjlighet omhänderta mobiltelefoner för att förebygga störningar i
  undervisning eller kränkande fotografering, t.ex. i omklädningsrum
 • Skriftliga rutiner vid varje skolenhet för hanteringen av omhändertagande av
  mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning
 • All skolpersonals befogenhet att i sin tillsyn ingripa fysiskt för att avvärja våld,
  kränkningar eller andra ordningsstörningar. Var går gränsen för sådana
  ingripanden?
 • All personals rätt att omhänderta störande eller farliga föremål med vissa
  begränsningar och krav
 • Ökad möjlighet att stänga av en elev
 • Ökad möjlighet omplacera en elev inom skolenheten eller placera en elev
  utanför skolenheten
 • Kortfattat om nya krav på att analysera uppföljningens resultat av det
  systematiska kvalitetsarbetet samt om skärpta krav på huvudmannens
  klagomålshantering
 • Utredningsdirektiv- hur ska säkerheten i skolan förbättras i framtiden?

En samlad frågestund ligger i slutet av webbinariet. Frågor kan dessutom ställas av
varje deltagare via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter webbinariet!

Anmälan och frågor

Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 9

Anmälan

810 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 1 december 14.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.