Elever som inte fullgör sin skolgång

Elevhälsan.se erbjuder ett unikt webinarium med tillhörande material och efterföljande frågestund på temat ”Elever som inte fullgör sin skolgång”

Webinariet genomförs digitalt torsdagen den 28 april klockan 14:00-16:30. Den avslutande halvtimmen svarar Staffan på frågor som skriftligt ställts under föreläsningen och, om tid finns, även på muntliga frågor

Målgrupp
All personal i ungdomsskolan inkl. gymnasiet samt förtroendevalda och styrelseledamöter vid friskolor.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 640 kr ex moms per deltagare. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert här på Elevhalsan.se. Han har skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2019.

Ett ansvar för att garantera elevernas skolplikt åvilar enligt skollagen många olika inblandade, bl.a. hemkommunen, huvudmannen och rektor. Men många elever i grundskola och gymnasium fullgör idag inte sin skolgång. Ofta börjar det med ströfrånvaro som sedan eskalerar och i de svåraste fallen leder till total frånvaro under en längre tid.

En skyldighet finns att utreda stor frånvaro samt att ge elever som så behöver stöd i olika former. I skolvardagen har rektor ett ansvar för att tillse att elever fullgör sin skolplikt men behöver för detta ges gott understöd av sin skolförvaltning eller sin friskolas styrelse och ägare. Rutiner måste finnas på varje skola som garanterar att frånvarande elever uppmärksammas och att lämpliga åtgärder snarast sätts in. Dokumentation måste ske av de insatser som görs, t.ex. av samtal med hemmet, möten, stöd m.m.

Samverkan är viktig, inte minst med hälso- och sjukvården och med socialnämndens personal. Men allra viktigast är att skolan och hemmet är överens om att skolfrånvaron faktiskt är ett problem och att barnet/eleven ska ges gott stöd att återgå till skolan. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola måste därför alltid eftersträvas

I forskning har frågor om skolfrånvaro lyfts, bl.a. av Tobias Forsell nyligen i hans avhandling ”Man är ju typ elev fast på avstånd”. Vid webinariet redovisas och diskuteras de viktigaste slutsatserna i hans avhandling. Bl.a. nämner han att varje elevs frånvaroorsak är unik och att man därför noga måste klargöra vad som gäller i varje enskilt fall.

Skolinspektionen har i många fall granskat skolors insatser vid elevfrånvaro. Många gånger kritiserar man bristerna men i andra har man varit tillfreds med det som skolorna har gjort. Staffan har hämtat ut ett antal beslut det senaste året och redovisar vilka krav som Skolinspektionen ställer vid omfattande elevfrånvaro.
I detta webinarium fördjupar Staffan alltså frågan om elevfrånvaro. Från att ansvaret för frånvaro tidigare ofta har lagts på hemmet eller på eleven själv är de flesta idag ense om att bilden är mer komplicerad. Skolans organisation, elevernas arbetsmiljö, kamratkontakter, elevhälsans verksamhet och pedagogers agerande samverkar till att skapa en skola som stöder frånvarande elevers skolgång eller i sämsta fall motverkar den.

Varje deltagare får Staffans ”lathund” i 11 punkter om lagstiftning och krav på samverkan kring elever som inte fullgör sin skolgång samt en pdf av den PP-presentation som visas vid webinariet.

Webinariet tar upp

 • Inledning och bakgrund- om skolfrånvaro, skolplikt och orsaker till frånvaro
 • Lagstiftning om ansvar
 • Samverkan internt och externt.
 • Något om dokumentation vid elevfrånvaro
 • Skolinspektionens kritik vid problematisk elevfrånvaro
 • Politikers/Styrelsens och förvaltningens roll
 • Några viktiga punkter för att få elever att återgå till studier. Forskning m.m.
 • Frågor att fundera vidare på inför och efter webinariet:
  • a) Vad fungerar eller brister hos oss? Vad kan vi utveckla och hur för att få elever att fullgöra sin skolgång?
  • b) Vilka slutsatser kan vi dra om vår egen verksamhet utifrån vad som har framkommit vid webbinariet?

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 9

Anmälan

640 kr/person ex moms

Webinariet genomförs digitalt torsdagen den 28 april 14.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.