Rättssäker elevhälsa

Webbinariet genomförs digitalt via zoom torsdagen den 6 oktober kl. 14:00–17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor. Deltagarna får i förväg viss dokumentation med anknytning till webbinariets tema samt en pdf av innehållet samma dag som webbinariet genomförs.

Målgrupp
Förskola, grundskola och gymnasium. Alla personalkategorier.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 810 kr ex moms per deltagare. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll

Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är expert på Elevhälsan.se sedan 2006, författare och utbildare inom offentlighets- och sekretessområdet. Han har bl a skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, upplaga 7, Studentlitteratur 2019 samt rapporten ”Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsplan”, 2016. 

Elevhälsans insatser, reglerade i ny skollag, ska bidra till att eleverna mår bra och utvecklas men även verka till stöd för de elever som har skolsvårigheter eller problem med sin hälsa. Detta ska ske i samverkan inom elevhälsan, men också utåt – mot annan skolpersonal, hem, socialtjänst och polis m fl. 

En omfattande och ibland komplicerad lagstiftning styr elevhälsan. Skollagen förstås, men även många andra lagar ska tillämpas, t ex hälso- och sjukvårdslagen, förvaltningslagen, patientdatalagen, GDPR, socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Utöver lagarna måste etiska överväganden göras som utgår från bedömningen av vad som är lämpligt inom lagens ramar. 

En vanlig fråga är hur samverkan, för elevens bästa, ska kunna ske genom en korrekt rättstillämpning och genom att effektivt utnyttja de möjligheter och begränsningar som lagarna ger. Vid webbinariet lyfts dessa frågor och lösningar söks, som gynnar det samlade elevhälsoarbetet.   

Skillnader i lagstiftning för skolmyndigheters och fristående skolors elevhälsa tas upp vid webbinariet. I den pågående Skolinformationsutredningen (U 2021:04), övervägs omfattande förändringar för fristående skolor, där offentlighetsprincipen kan komma att införas inom några år. Utredningen ska vara klar i mars 2023.  

Elevhälsans organisation ser mycket olika ut i skilda delar av landet. Ibland återfinns de olika befattningshavarna i en gemensam resursenhet med egen chef, ibland endast delar av elevhälsan. Emellanåt finns elevhälsans aktörer mer organisatoriskt placerade under olika rektorer. Det förekommer också frekvent att elevhälsans tjänster inte utförs av anställd personal utan de köps in av privata utförare eller av bemanningsföretag. Någon skyldighet att ha anställd elevhälsopersonal finns nämligen inte.

Webbinariet tar upp

 • Olika lagar som styr elevhälsoarbetet
 • Elevhälsan i skollagen – dess innehåll, befattningshavare och arbetsuppgifter
 • Olika organisatoriska lösningar – för- och nackdelar.
 • Elevhälsans bidrag till elevers stöd – och dess arbete mot kränkningar
 • Krav på dokumentation i skilda elevhälsosammanhang
 • Kontakten med den enskilde eleven och med föräldrar/ vårdnadshavare – när måste eller bör den kontakten tas? Och när ska den undvikas
 • Sekretessbestämmelser internt i elevhälsan för olika befattningshavare och utåt mot myndigheter och enskilda personer och verksamheter…
 • …samt ett antal viktiga sekretessbrytande bestämmelser
 • Oklarheter i fristående skolors elevhälsa vad gäller sekretessbrytande regler
 • När är en polisanmälan tvingande eller lämplig?
 • Skolpsykologens sekretess – en särskilt komplicerad fråga
 • EMI- sekretessmässigt en egen och självständig verksamhetsgren inom elevhälsan. Hur kunna samverka?
 • Etiska överväganden när lagarna inte ger tydlig vägledning
 • Möjligheten och lämpligheten för andra att delta vid elevhälsans möten
 • Att samverka externt med socialtjänst och hälso- och sjukvård .

En samlad frågestund ligger i slutet av webbinariet. Frågor kan dessutom ställas av varje deltagare via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter webbinariet!

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 9

Anmälan

810 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 6 oktober 14.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.