Föreläsningen Tillsammans gör vi skillnad! Om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har till syfte att dels sprida kunskap om hur psykisk ohälsa drabbar barn och ungdomar men också hur personal med relativt enkla medel kan fånga upp ohälsan i tid. Ofta är verktygen och lösningarna mycket enklare än vad många av oss föreställer oss.

Berätta lite om dig själv?

Under snart trettio år har jag samlat på mig kunskap på olika sätt när det kommer till psykisk hälsa och ohälsa. Drivkraften som ligger till grund för nyfikenheten och viljan att hjälpa andra har framförallt berott på en egen diagnos och många års psykoterapeutisk behandling. Det gjorde också att jag i början på nittiotalet valde att fördjupa mig inom ramen för min specialpedagogutbildning samt att jag arbetade på behandlingsavdelning inom BUP. Jag har också varit aktiv i flera brukar- och anhörigföreningar: Föreningen Balans, OCD- föreningen och NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) Stockholms län. Jag är legitimerad grundskollärare och förskollärare och har också en utbildning som HR-konsult. Vid sidan av mitt yrke som specialpedagog, föreläsare och författare bedriver jag coaching och handledning.

Berätta lite hur du arbetar och hur du ser på ditt expertområde?

För mig är det viktigt att teori och praktik är i nära samspel med varandra i allt arbete, så också när det kommer till mitt expertområde psykisk hälsa och ohälsa. Vi har många duktiga teoretiker och forskare som skriver viktiga böcker för oss i skolan men kan vi inte knyta dan den teori som finns om psykisk ohälsa till skolans vardag gör den ingen större nytta för oss som jobbar på plats. Att ta sig an ett tvärvetenskapligt expertområde som psykisk ohälsa i skolan är en utmaning på många sätt och vis. Samtidigt möter jag enbart positivt gensvar. Att någon som förstår sig på skolpersonalens vardag och talar deras språk kan formulera hur vi kan gå till väga. Jag bygger mina teorier psykologi och psykiatri såväl som pedagogik och sociologi. Vetenskaper som alla ingår i ämnet specialpedagogik vilket belyser det viktiga samspelet mellan alla dessa synsätt.

Berätta lite mer om ditt webbinarium?

Den psykiska ohälsan är omfattande hos elever vare sig de befinner sig på plats i skolan eller på distans. Trots medvetenheten om detta är strategierna och metoderna att bemöta eleverna bristfälliga. Ofta faller ansvaret på skolsköterskan och skolkuratorn som har sekretess. Kanske har de inte alltid kunskap om hela bilden gällande förutsättningar för måluppfyllelse på samma sätt som lärare och specialpedagoger har. Lärarna är också de som först lägger märker till att saker och ting inte står rätt till för enskilda individer. Om vi i högre grad kan lära oss mer om hur vi upptäcker signaler på psykisk ohälsa i tid har vi också större möjligheter att sätta in tidiga insatser, bemöta eleverna korrekt utan att behöva koppla in psykiatrin. Det är också viktigt att veta hur vi bör samverka med psykiatrin för att elever med svår och akut psykisk ohälsa inte ska gå obehandlade under längre perioder. Det och lite till är vad mitt webinarium handlar om.

Vem ska delta på ditt webbinarium?

Mitt webbinarium vänder sig främst till lärare, skolledare och elevhälsoteam. Det vänder sig dels till de redan insatta med kunskap om psykisk hälsa och till lärare och specialpedagoger som i regel är de personer som kommer i kontakt med eleverna först men inte alltid har verktygen och den kunskap som krävs. Till elevhälsoteam vill jag bland annat förmedla vikten av att samverka med lärare, föräldrar och behandlande läkare och psykologer och till lärare och specialpedagoger vill jag nämna lämpliga studierelaterade åtgärder som skolan kan göra för att underlätta för eleven samt matnyttiga tips på hur man kan samtala med och kartlägga elever som är drabbade av psykisk ohälsa. Att samtala med är inte detsamma som att tala till. En viktig distinktion när det kommer till att bemöta sköra och sårbara barn och ungdomar.

Anmälan

450 kr/person

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 6 maj klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO