Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola - omslag

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt. Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlighetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.

Läs mer

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt - omslag

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer

Senaste expertsvaren

19 mars 2019

OSL 25 kap 13 a §- behöver ett samtycke först sökas?

15 mars 2019

Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten?

14 februari 2019

Finns det hinder att lämna ut klasslistor med namn, adress och telnr?

12 februari 2019

Skolpsykolog- får ny psykolog läsa tidigare utredning?

3 februari 2019

Vårdnadshavare är inte överens om ny utredning

16 januari 2019

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn när det gäller kränkning på gymnasiet?

7 januari 2019

Konflikthantering- elev under 12 år – får kurator prata och utreda utan vårdnadshavarnas samtycke?

12 december 2018

Dokumentation av elevärende

6 december 2018

Luciafotografering i skolan/i kyrkan

27 november 2018

Ska slutarkiverad journal menprövas av sköterska när den begärs ut av t.ex. ett försäkringbolag?

24 november 2018

Lämna ut skolkatalog till närliggande butik?

19 november 2018

Sexuellt övergrepp -ska kurator kontakta hemmet?

14 november 2018

Mamma utan vårdnad – kan sonen ge sitt medgivande att bryta sekretessen gentemot modern?

10 november 2018

Rektor skickar personal till skolans kurator- lämpligt och hur ser sekretessen ut?

1 november 2018

Dokumentera i professions- och/eller elevakten

1 november 2018

Skolsköterska hjälper elev på annan skola när ordinarie skolsköterska är sjuk- rektor har synpunkter.

25 oktober 2018

Våldsbrott i skolan- polisanmälas?

8 oktober 2018

18-årig särskolelev – vad kan vi göra i svår situation?

20 september 2018

Sekretess mot hemmet vid elevs självskadebeteende

4 september 2018

Logopeds remissvar till skolan- hur hantera?

15 maj 2018

Förvaring av dokument- i arkivskåp eller e-journal?

16 april 2018

Arkivplan/Dokumenthanteringsplan

26 mars 2018

Vad göra om en elev berättar om andra elevers brott?

15 mars 2018

Kan vi lämna ut psykolog-, social- och medicinsk utredning till central elevhälsa i kommunen?

15 mars 2018

Myndig elevs frånvaro-föräldrakontakt

6 mars 2018

Kompatibilitet mellan olika journalsystem

27 februari 2018

Kurators anteckningar- Hur länge ska de sparas?