Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola - omslag

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt. Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlighetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.

Läs mer

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt - omslag

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer

Senaste expertsvaren

1 mars 2009

Kan eleven själv skriva under medgivande om överföring av skolhälsovårdsjournal?

4 februari 2009

Följdfråga angående förvaring av psykologutredning

1 februari 2009

Diarieföring av sekretssbelagda handlingar- vad gäller?

26 januari 2009

Vilka bestämmelser gäller vid EVK (inaktuellt- EVK avskaffad i ny skollag)

26 januari 2009

Förvaring av psykologutredning

13 december 2008

Följdfråga ang drogmisstanke- stänga av elev

25 november 2008

Vägra urinprov vid drogmisstanke- stänga av elev, vad gäller?

21 oktober 2008

Vad kan/får man säga i tingsrätten?

11 oktober 2008

Dokumentation

13 augusti 2008

Vid vilken ålder upphör anmälningsplikten till socialtjänsten?

14 maj 2008

En följdfråga angående anmälningsplikt

3 april 2008

Postöppning av post till skolhälsovården

3 april 2008

Vilken sekretess gäller för IT- tekniker?

3 april 2008

Hur ska EHT protokoll utformas?

3 april 2008

Måste föräldrar kontaktas om en elev skär sig?

24 februari 2008

Kan biträdande rektor ersätta rektor vid EVK

16 februari 2008

Räcker det med att en förälder undertecknar?

16 februari 2008

Måste vårdnadshavarna veta för att barn ska få söka hjälp hos skolkuratorn?

16 februari 2008

Är jag skyldig att vittna?

16 februari 2008

Får rektor ta del av SHV journal för vidarebefordran till BUM?

21 november 2007

Möjliga kandidater kan göra något destruktivt. Hur ska man förhålla sig till tystnadsplikten

11 juli 2007

Myndig elev-kan man bryta sekretess gentemot föräldrarna?